Parkowanie

Ja wiem, że władza w Polsce może więcej, nawet taka jak Rada Osiedla. Ale jako wybrani sąsiedzi Państwo powinniście dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo.Wbrew waszej opinii na skrzyżowaniach nie wolno parkować pod żadnym pozorem, a Przewodniczący Rady Osiedla Lekarka i Zarządu Osiedla Lekarka siedzą w aucie jak dwa barany zamiast sami zwrócić kierowcy aby zaparkował samochód 10 m dalej ….

z Facebook

Więcej informacji o parkowaniu w linku: Prawo o ruchu drogowym 😉

Dzierżawa Parku Osiedlowego

Burmistrz bez zgody Rady Osiedla postanowił wydzierżawić działkę, choć stoi na niej nielegalnie postawiony budynek. Teren jest pod Park Osiedlowy … czy następnym krokiem będzie likwidacja parku?

WMG.6845.2.12.2018.AN Wieliczka 14.03.2018 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka,
przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce, działając zgodnie z art.35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmina Wieliczka,
przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

O z n a c z e n i e n i e r u c h o m o ś c i :

Część działki nr 875 o powierzchni 63,5 m?, położona w Wieliczce obr. 2, stanowiąca własność Gminy Wieliczka, objęta księgą wieczystą KR1I/00012319/4,

O p i s n i e r u c h o m o ś c i :

Działka 875 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 34ZP ? tereny zieleni urządzonej. Przedmiotowa część działki zabudowana jest pawilonem handlowym.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

C zy n s z d z i e r ż a w n y :

Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 329/2015 z dnia 15.12.2015 roku i wynosi 528,00 zł netto miesięcznie.
Do kwoty czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT 23%.
Czynsz płatny jest do 15 – tego każdego miesiąca.

I n f o r m a c j e d o t. d z i e r ż a w y :

Oddanie w dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 63,5 m? następuje na cel handlowy.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Mienia Gminnego Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Pocztowa 1, pokój 3, tel. 12 263-43-14.

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1431424,burmistrz? [dostęp 20.03.2018 23:45]