Pismo do Pana Burmistrza

Dzień dobry, poniżej treść pisma do Pana Burmistrza. W imieniu mieszkańców prosimy o wsparcie Pana Przewodniczącego Osiedla Pawła Luberdy wraz z radą osiedla. Prosimy także o odpowiedź.  

Szanowny Panie Burmistrzu,

W imieniu mieszkańców os. Lekarka, szczególnie osób starszych, którzy w dużej mierze zamieszkują to osiedle w Wieliczce, zwracamy się z prośbą o spowodowanie większej dostępności do komunikacji miejskiej, która wykonuje kursy do Krakowa. Na samym początku trzeba zauważyć, że na osiedlu w domach jednorodzinnych zamieszkuje bardzo dużo osób starszych z ograniczoną sprawnością. Do przystanku MPK na pętli autobusowej przy os. Wincentego Pola czy przystanku Wieliczka Cmentarz, starsi mieszkańcy z północnej części osiedla Lekarka mają do pokonania pieszo nawet ponad kilometr, co w wieku seniora jest sporą trudnością. Natomiast podróże do Krakowa, w tym do lekarzy w poradniach specjalistycznych są częste.  

Wiemy, że uruchamianie nowych połączeń MPK wiąże się z wieloma procedurami, jest także związane z przekazaniem kolejnych środków finansowych na ten cel. Zważając na powyższe, proponujemy następujące rozwiązanie:

Przywrócenie zawieszonych kursów linii 314 na zmienionej trasie w Wieliczce:

                Proponujemy, aby po przyjeździe na przystanek Wieliczka Cmentarz (w kierunku Os. Wincentego Pola) autobus jechał dalej ulicą Piłsudskiego, Niepołomską, obwodnicą Wieliczki /Droga Krajowa 94/ i z obwodnicy skręcił w ulicę Grottgera. Z Ulicy Grottgera autobus skręci w prawo w ulicę Piłsudskiego i pojedzie w kierunku Krakowa. Trasa 314 na odcinku Wieliczka Cmentarz – Osiedle Podwawelskie byłaby bez zmian.                            

                Na nowym odcinku trasy w Wieliczce, autobus zatrzymywałby się na dwóch istniejących przystankach na ulicy Grottgera. Pierwszy za skrzyżowaniem z ul. Politechniczną a następny tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Spokojną. Ten drugi byłby swego rodzaju przystankiem na końcu trasy jak i na początku (propozycja nazwy: Wieliczka Osiedle Lekarka). Takie rozwiązanie, linia bez pętli z nawracaniem na układzie ulic funkcjonują już na innych liniach MPK  (np 124 )

Krótkie uzasadnienie:

a) Z informacji uzyskanych w ZTP Kraków, środki finansowe na linię 314 „są zakontraktowane, a odwieszenie kursów jest uzależnione od decyzji  Władz Wieliczki”. Procedura uruchomienia tego połączenia jest więc prosta i leży po stronie Wieliczki.

b) Na osiedlu Lekarka mieszka spora część osób starszych, którzy swoje domy budowali 30-40 lat temu. Teraz posiadają ograniczoną zdolność poruszania, a dostęp do komunikacji pozostaje dla nich ograniczony. Młodsi mieszkańcy, którzy na co dzień dojeżdżają do Krakowa, również zmuszeni są pokonać spory odcinek pieszo do ulicy Piłsudskiego.

c) Kolejna fala wirusa (mamy nadzieję że ostatnia) słabnie, wracają uczniowie do szkół, pracownicy do trybu stacjonarnego pracy. Obserwuje się, że  istniejąca linia 304 ponownie jest mocno zapełniona pasażerami.  Zapotrzebowanie na dodatkowe kursy z dnia na dzień staje się coraz większe.

d) Poprzednia trasa linii 314 na terenie Wieliczki, nie wspomagała w odpowiedni sposób linii 304 co przecież było w jej zamiarze. Wydłużała znacznie czas przejazdu z centrum Wieliczki do Krakowa w stosunku do linii 304.  Proponowana nowa część trasy linii 314 w Wieliczce jest krótsza. Pokonanie nowego odcinka to około 2,5 km. Stara trasa od ronda na ul. Piłsudskiego do centrum i z powrotem to 4 km. Nowa trasa pozwala zatem na oszczędności  finansowe, przy wielkim udogodnieniu dla wszystkich mieszkańców os. Lekarka.

Zwracamy się z apelem do Pana Burmistrza Artura Kozioła i wszystkich, którym zależy na dobru mieszkańców os. Lekarka o działania, które doprowadzą do wznowienia kursów linii 314 na skorygowanej trasie w Wieliczce, która obejmuje os. Lekarka.  

z szacunkiem i prośbą do Pana Burmistrza,
Mieszkańcy os. Lekarka.

Wiadomość przekazana także do Radnego os. Lekarka Marka Słowika, przewodniczącego Zarządu Osiedla Pawła Luberdy z prośbą o wsparcie tej propozycji.

Dzierżawa Parku Osiedlowego

Burmistrz bez zgody Rady Osiedla postanowił wydzierżawić działkę, choć stoi na niej nielegalnie postawiony budynek. Teren jest pod Park Osiedlowy … czy następnym krokiem będzie likwidacja parku?

WMG.6845.2.12.2018.AN Wieliczka 14.03.2018 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka,
przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce, działając zgodnie z art.35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmina Wieliczka,
przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

O z n a c z e n i e n i e r u c h o m o ś c i :

Część działki nr 875 o powierzchni 63,5 m?, położona w Wieliczce obr. 2, stanowiąca własność Gminy Wieliczka, objęta księgą wieczystą KR1I/00012319/4,

O p i s n i e r u c h o m o ś c i :

Działka 875 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 34ZP ? tereny zieleni urządzonej. Przedmiotowa część działki zabudowana jest pawilonem handlowym.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

C zy n s z d z i e r ż a w n y :

Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 329/2015 z dnia 15.12.2015 roku i wynosi 528,00 zł netto miesięcznie.
Do kwoty czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT 23%.
Czynsz płatny jest do 15 – tego każdego miesiąca.

I n f o r m a c j e d o t. d z i e r ż a w y :

Oddanie w dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 63,5 m? następuje na cel handlowy.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Mienia Gminnego Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Pocztowa 1, pokój 3, tel. 12 263-43-14.

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1431424,burmistrz? [dostęp 20.03.2018 23:45]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka

Studium dla Wieliczki
Ogłoszenie: sporządzenia nowego Studium w Wieliczce

Studium dla Wieliczki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium